2024. június 12. szerda
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


1. Általános rendelkezések

A Média Index Egyesület (a továbbiakban Adatkezelő) médiatartalom-szolgáltatást végez és nagy figyelmet fordít a honlapját látogatók személyes adatainak védelmére, kiemelt fontosságú számára, hogy biztosítsa a portfólióját látogatók információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a személyes adatok védelmére vonatkozó 2001/677-es számú jogszabályt és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) által előírt rendelkezéseit.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.
Bármilyen további kérdése van, vagy az általunk tárolt személyes adatokat illetően, bármilyen információt szeretne megtudni a személyes adatok kezeléséről, kérjük írjon nekünk az: office@transindex.ro címünkre.

A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


2. Adatkezelő adatai

Média Index Egyesület
Kolozsvár, 1989. December 21. sugárút (Magyar utca), 5. sz./20., 400105, Telefon: +40-740 019 933
  office@transindex.ro


3. A kezelt adatok köre

3.1. Szolgáltatásaink révén számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP-címéről előfordulhat, hogy ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP-címeket az Adatkezelő névtelenítve vagyis titkosítva, átmenetileg tárolja, és semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne. Az Adatkezelő, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.

3.2. Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a Transindex.ro oldalainak magasabb színvonalú működésének illetve személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa le a cookie-k alkalmazását. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról lentebb talál bővebb tájékoztatást.

3.3. Egyes, a portfóliónkba tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció lehet szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes, és csakis erre a célra lesz felhasználva. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy az azt jelenti, hogy eláll ezen szolgáltatások igénybevételétől.

Hajnali hírlevelünkre való feliratkozás önkéntes alapon történik, csak a mailcím megadására van szükség.  Az adatkezelés célja kizárólag a rendszeres hírlevél kiküldése a Felhasználó részére. Amennyiben Ön már nem kívánja igénybe venni, hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hirlevel.transindex.ro címen.

Regisztráció szükséges továbbá a Fejvadász.ro állásközvetítő szolgáltatásunk igénybe vételéhez is, itt azonban az Adatkezelő csak a cég nyilvános adatainak megadását teszi kötelezővé.

Az Adatkezelő által meghirdetett NYEREMÉNYJÁTÉKOK alkalmával mailcímre vagy esetenként más személyes adat megadására lehet szükség. Ilyen esetben csak a feltétlenül szükséges adatokat kérjük, és csak a lebonyolítás szempontjából feltétlenül szükséges ideig használjuk fel a Felhasználóval való kapcsolat felvételére, a nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása érdekében.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉSEK esetén az Adatkezelő a Felhasználó által önként megadott megadott személyes adatokat (név, munkahely, mailcím) három hónapig tárolja, ezt követően pedig véglegesen törli őket. A Felhasználó által megadott mailcímet nem tesszük nyilvánossá az oldalunkon és három hónap múlva szintén töröljük.

TÁMOGATÁS
A Transindexnek nyújtott támogatások esetében az Adományozó személy nevét és a mailcímét kezeljük, a mailcímre egy visszaigazoló és köszönetet mondó mailt küldünk. Az adományok eljuttatására banki átutalással, illetve a EuPlătesc és a PayPal felülteken keresztül való fizetéssel van lehetőség, ezen szolgáltatók Adatvédelmi tájékoztatóját itt illetve itt tudja elolvasni.
A támogatókról kezelt kapcsolattartási adatokat (név és e-mailcím) az Adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül – törvényen alapuló, hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésén kívül – semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, és erre vonatkozó kérés esetén bármikor módosítja vagy törli.

RO

Operator de date:
Asociația Média Index, CIF: 13901689
Cluj-Napoca, B-dul 21. decembrie 1989 nr. 5. , ap. 20., 400105

Menționăm, că vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). 

Pentru a putea primi donații de la cititori, Transindex.ro acceptă tranfer bancar și folosește platforma de plăți online EuPlatesc.ro și PayPal, al căror politica de confidențialitate o puteți consulta aici și aici. Pentru donație înregistrăm doar numele și adresa de e-mail, prin care vă trimitem un mesaj de confirmare și de mulțumire. De regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, numai pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale.

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice. Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele vor fi șterse sau distruse în siguranță. Cei care ne susțin prin donații oricând au posibilitatea să-și retragă acordul dat pentru prelucrarea datelor de contact, de asemenea, pot cere și limitarea prelucrării datelor. În astfel de cazuri datele respective vor fi eliminate din sistemul nostru fără întârziere. Pentru mai multe informații și cereri ne puteți contacta la adresa de mail: office@transindex.ro sau prin telefon: 0740 019 933.

4. Az Adatkezelő adatkezelésének célja

- online tartalomszolgáltatás;
- a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes szolgáltatások teljesítése céljából (pl. hírlevél);
- felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
- egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;


Az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérően nem használja fel, csak ha erről a Felhasználót tájékoztatja, és megszerezi ehhez annak egyértelmű hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön erre vonatkozó kérésére is törli az Adatfelhasználó. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása nem lesz lehetséges a továbbiakban.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP-címek, e-mail címek vagy más, a regisztrációk során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével - harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki.

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz hozzáférhetnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek azonosításukra. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek a következők, de nem kizárólagosan csak ezek: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC.. Ezen a külső szolgáltatók az esetenként gyűjtött személyes adatokat a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

5. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

A Felhasználó által megadott személyes adatok a felsorolt célok teljesítése után törlésre kerülnek. Az Adatközlő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

6. A felhasználó jogai

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Európai Unió 2016. évi 679-es számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, személyes adataival kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatják:

- tájékoztatás kérhet a kezelt személyes adatokról: a Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére
- a Felhasználó kérheti a kezelt adatok helyesbítését vagy módosítását
- a Felhasználó kérheti a kezelt adatok törlését: A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
- kérheti a személyes adatok korlátozását: A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

A Felhasználó az ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő office@transindex.ro e-mail címére küldheti el. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.Kommentelési szabályzat


Portálunkon Facebook-profillal lehetséges hozzászólásokat (kommenteket) elhelyezni a cikkekhez. A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a kulturált hangnem és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak a tiszteletben tartása.

Az alábbi tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek, vagyis nem jelennek meg nyilvánosan a cikkek alatt (a moderálás utólag történik):

- a témához érdemben hozzá nem szóló, nem (tárgyszerűen) érvelő, személyeskedő és sértő kommentek
- agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas vagy trágár tartalmú megnyilvánulások
- gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, beleértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások
- jogsértő tartalmú hozzászólások
- más személyre vonatkozó személyes adatok megosztása az érintett személy hozzájárulása nélkül
- nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólásokSütik (cookie) kezelése

Ahogy majdnem minden honlap, a Transindex portfóliója is használ sütiket a weboldalain.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A Transindex portfólió milyen sütiket és mire használ?

A Transindex a sütiket a következő célokból használja

  • weboldalunk fejlesztése
  • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy böngésző felhasználóink hogyan használják weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
  • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklo vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik szintén nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel az Ön figyelmét.

Teljesítményt biztosító sütik

Szintén használunk olyan sütiket, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics és a Trafic.ro sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. A Trafic.ro ezzel kapcsolatos kezelési elveiről pedig itt talál tájékoztatást.

Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz - böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az ügyfél személyét nem tudjuk beazonosítani, de külön adatkezelési hozzájárulás alapján ezen sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes köru használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: